Anılar, Düşler, Düşünceler (1955) / Carl Gustav Jung

“Jung, insanın kolektif ruhunu anlayabildiği prizma olarak gördüğü hayal, rüya ve fantezilerini kitapta sunmuştur. Diğer kitapları Jung’un Tanrı imgesi gibi mitolojik ve psikolojik kavramlara dair düşüncelerini taşır ama bu kitap, kendi Tanrı tecrübesinden bahsettiği tek eseridir.”

“Jung herkesin içinde dinsel düşünceler, sonsuzluğa dair duygular ya da yüce mananın imalarını taşıdığına inanıyordu. Bunları bastıranların genellikle nevrozlar geliştirdiğini fakat böyle insanların, efsane, ritüel ve doğayla yakından bağlantılı olacakları daha eski zamanlarda yaşasalardı kendilerine karşı bölünmüş olmayacaklarını gözlemlemişti. Jung insanların eğer egoları ve bilinçaltları arasındaki boşluğu kapatsalar, akıl sağlıklarına tamamıyla kavuşacaklarına inanıyordu.”

“Jung’un bireyleşme adını verdiği şeyin gayesi içsel zıtlıkların birleşmesi, yani içimizdeki birçok çatışmaları tanımaktı. Bu kendini bilme hayatımız hakkında bir amaç birliği duygusuna ve kişiliğimizin ortay acıkmasına izin veriyordu.”

“Jung kitabında; ‘Freud rüyaları bilinçaltı süreçlerle ilgili bilgilerin en önemli kaynağı olarak değerlendirmekle insanlığa bulunmamak üzere kaybedilmiş görünen bir aracı geri verdi’ demiştir. Ancak Freud’la meşhur düşünce ayrılıkları ise Jung’un Freud’un çoğu insan davranışının ve sanatta veya bir kişideki bütün spiritüel durumların bastırılmış cinselliğin neticesi olduğu inancını kabul edememesiydi.”

“Jungf’un eş zamanlılık yani normal olasılık alanlarının dışındaki anlamlı görünen tesadüfler, insanların normalde akıl ile madde arasında algıladıkları sınırların bazı koşularda ortadan kalkabileceği bir evren akla getirir. Eş zamanlılık artık New Age hareketinde bir anahtar kavramdır. ( Jung’un arkadaşı Nobeli fizikçi Wolfgan Pauli de buna inanmıştır.)”

“Akıl için rüya ve bilinçaltıyla ilgili meseleler zaman israfı gibi görünebilir ama eğer duygusal hayatlarımız zenginleştiriyor ve bölünmüş bir zihni iyileştiriyorlarsa elbette ki değerlidirler.”

“Asri ruhlarımızın öyleymiş gibi davranmalarına rağmen Orta Çağ’ı, Klasik Antik Çağ’ı, ve ilkelliği tamamıyla kapatmış olmaktan çok uzağız. Fakat medeniyetin hoşnutsuzluklarını ortaya çıkarmış olan tam da bu geçmişle bağlantının kesilmesi, köklerden kopmadır.”

“Ne yazık ki insanın efsanevi yanı bugünlerde neredeyse yok sayılıyor. İnsan artık masal üretemiyor. Netice olarak birçok şey gözünden kaçıyor ama muğlak şeylerden bahsetmek de mühim ve sağlıklıdır.”

“Tenkitçi akıl ve kadar hâkim olursa hayat o kadar fakirleşir fakat bilinçaltını ve efsaneyi ne kadar çok bilinç düzeyine getirirsek, hayatla o kadar bütünleşiriz.”

“Modern hayat rüyaların bilincine varılması, efsanenin takdiri ve bir gizem anlayışıyla zenginleştirilmelidir.”

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung. (d. 26 Temmuz 1875 Kesswil, Thurgau, İsviçre. ö. 6 Haziran 1961 Küsnacht ZH, Zürih, İsviçre), İsviçreli psikiyatr, Analitik psikolojinin kurucusudur. Derinlik psikolojisinin Sigmund Freud ve Alfred Adler ile beraber üç büyük kurucusundan birisidir.

Basel Üniversitesi’nde tıp profesörü olan büyükbabasının adını taşıyan Carl Gustav Jung İsviçreli bir papazın oğludur. 1895 yılında Basel’de tıp eğitimi almaya başladı ve 1900 yılında Eugen Bleuler’in asistanı olarak Burghölzli’de psikiyatrist olarak hizmet verdi. Doktorasını 1902 yılında tamamladı. Konu okült (gizli, görünmeyen) fenomenler (etkiler) ve onların Psikoloji ve Patolojiyle bağlantıları idi. Paris’te 6 ay Pierre Janet ile bilgilerini derinleştirdi. 1903 yılında Emma Rauschenbach ile evlendi. 36 yaşında Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin ilk başkanı oldu. Psikolojik analizlerinde astrolojiden de yararlanan Carl Gustav Jung, Sigmund Freud ile beraber çalıştığı toplumsal bilinçaltı kavramı ile de tanınır.

Görüşleri

Carl Gustav Jung sadece psikoterapi bilim dalını değil, aynı zamanda Psikoloji, Teoloji, Etnografi bilimi, Edebiyat ve güzel sanatları da etkiledi. Psikoloji bilim dalında kendisi tarafından bulunan ve yapılan kavramlar geniş şekilde kabul gördü. Örneğin; kompleks, içedönük ve dışadönük, gölge, arketip (enerjikompleksler), kolektif (toplumsal) bilinçdışı, anima, animus.

Gölge

Gölge bilinçdışındaki bir arketiptir. Bilinç ve benliğin karşıtı, tersidir. İstenilmeyen, kabul görmeyen tüm kişisel özelikler gölge arketipine dâhil olmaktadır. Örneğin, kişi kendini ince olarak tanımlıyorsa onun gölgesi kaba ve katıdır. Acımasız birinin gölgesi çok ince ve şefkatlidir. Kendini çirkin olarak tanımlayan kişinin gölgesi güzel olmaktadır. (Buna karşın, diğerleri bunu görmezse kişinin güzel tanımlaması yalnızca kendisini kibirlendirir.)

Gölge ne mutlak iyi ne de mutlak kötüdür. Jung, gölge dokunun varlığını bilinçdışından bilince kavuşturmanın önemini vurgulamaktadır. Bu yapılmadıkça, kişi kendi gölge kompleksini projekte ederek iletişim bozukluğuna ve ruhta derin yaralara yol açar.

İçe dönüklük ve dışa dönüklük

Jung, içedönüklük ve dışadönüklük kavramlarını psikolojik bağlamda ilk tanımlayanlardan biridir. Psychological Types kitabında, her insanın bu iki sınıflandırmadan birine dâhil olduğu teorisinden bahseder. Bu iki psikolojik türü, antik arketipler olan Apollo ve Dionysus’a benzetir.

İçedönüklük, “kavramak”, “anlamak” üzerine ışıldayan Apollo’ya benzer. İçedönüklük yansıyanın, rüyanın ve görüşün içsel dünyasına odaklanır. Düşünceli ve anlayışlı olan İçedönüklük, bazen diğerlerinin etkinliklerine katılma konusunda ilgisiz olabilir.

Dionysus ile bağdaştırılan Dışadönüklük, aktivitelere katılmaya meraklıdır. Faaliyetlerin, nesnelerin ve duygusal algı’nın dışsal dünyasıyla ilgilenir. Enerjik ve yaşam dolu olan Dışadönüklük, Dionysusça uğraşılar peşinde benlik duygusunu kaybedebilir.

Jung’un İçedönüklük ve Dışadönüklük kavramları, modern görüşten oldukça farklıdır. Modern teoriler, bu kişisel özellikleri tanımlamada davranışçı araçlar kullanırken (sosyallik, konuşkanlık, kendine güven vb.), Jung bunları birer bakış açısı olarak ifade etmiştir. Dışadönük dünyayı nesnel olarak yorumlarken İçedönüklük öznel olarak yorumlar.

Anima ve Animus

Erkeğin bilinçaltında, iç benlikte kadınsı olarak ifade bulan arketip anima, aynı şekilde kadının bilinçaltında erkeksi olarak ifade bulan arketip animus’tur. Erkeğin duyarlılığı sık sık baskılandığından, anima en önemli otonom komplekslerden biridir. Kendini rüyalarda gösterdiği söylenir. Ayrıca anima, erkeğin kadınla olan etkileşimlerini ve davranışlarını etkiler ki aynısı animus ve kadın için de geçerlidir. Jung’a göre, “Bireyin gelişiminde gölgeyle yüzleşmek, çıraklık eseridir. Anima ile olan ise başyapıttır.

Kolektif Bilindışı

Kolektif bilinçdışı, tüm insanlık tarafından ortak paylaşılan ve bize miras kalan beynin yapısında meydana gelen bilinçdışı biçimi olarak Carl Jung tarafından ortaya konmuştur. Bu sebeple, kişinin kendi deneyimleriyle ortaya çıkan kişisel bilinç dışından ayrılır. Jung’a göre kolektif bilinçdışı, arketipleri ve evrensel en eski düşünceleri ve imajları içerir.

Bireyselleşme

Jung, zıtları birleştirme süreci olan bireyselleşmeyi, kişinin tam olabilmesi için gerekli gördü.

Bireyselleşme, kişisel ve Kolektif bilinç dışı’nın, tam kişiliği oluşturmak, özümsemek için bilinci meydana getirdiği (rüyalar, aktif imgelem, serbest çağrışım vasıtasıyla) dönüşüm sürecidir. Bu, ruhun bütünleşmesi adına meydana gelen doğal bir süreçtir.

Bedensel ve zihinsel sağlığın elde edilmesinin yanında, bireyselleşmeye doğru ilerleyen insanlar uyumlu, olgun ve sorumluluk sahibi olma eğilimindedirler. Özgürlük ve adalet gibi insani değerleri somutlaştırır ve insan doğasının ve evrenin işleyişi hakkında iyi bir kavramaya sahip olurlar.

Persona

Jung’un psikolojik teorisinde, persona, sosyalleşme, kültürleşme ve deneyim sayesinde bilinçli olarak oluşturulmuş kişiliktir. Jung “persona” terimini kullanmıştır çünkü bu kelime, oynanan bireysel rolleri ifade ederek, Latince’de hem “kişilik” hem de Romalı oyuncular tarafından giyilen maske anlamını taşır.

Persona, benlik rolü yapan bir maskedir. Hatta bu, iyi oynanmış bir rolden daha fazlası olmasa bile kişi ve diğerleri o kişiliğe inanır. Jung, Persona-maskesi’ni bireysel bilinç ve sosyal topluluk arasında aracılık eden karmaşık bir sistem olarak tanımlar: bu, “kişi ile topluluk arasında kişinin nasıl görüneceğine dair bir uzlaşmadır”.O kadar açıktır ki esasında kişilik maskesi, tiyatro’da bilindiği üzere, iki özellik taşır: diğerlerine belli bir izlenim bırakmak ve kişinin gerçek doğasını(bir kısmını) gizlemektir. Jung, kişinin benliğini, persona’nın aldatıcı örtüsünden ve bilinçdışı dürtülerden özgürleştirerek ve kişiye “kendi benliğini” kazandırarak, kişiye bireyselleşme sürecinde yardımcı olmayı hedefler.

Simya

Jung’un 1940’lardan sonraki yazıları ve çalışmaları simya üzerine odaklanmıştır. 1944 yılında Jung, simya’daki sembolleri incelediği ve psikanalitik süreçlerle olan direkt ilişkisini ortaya koyduğu Psikoloji ve Simya kitabını yayınlamıştır. Simya’daki işleyişin saf olmayan ruhun (kurşun), kusursuz ruha (altın) dönüşümü olduğunu ve bunun bireyselleşme sürecinin bir metaforu olduğunu savunur.

1963 yılında Mysterium Coniunctionis kitabı İngilizce ilk olarak The Collected Works of C. G. Jung kitabının parçası olarak ortaya çıktı. Mysterium Coniunctionis, Jung’un son kitabıydı ve “Mysterium Coniunctionis” arketipi üzerine odaklandı.

Ruh

Jung’un kendi ve hastaları üzerinde yaptığı çalışmalar onu, hayatın maddi amaçlarının ötesinde ruhsal bir amacı olduğuna ikna etmişti. Ana gayemizin, doğuştan gelen potansiyelimizi keşfedip uygulamaya geçmek olduğuna inandı. Birçok din ve gelenek üzerine yaptığı çalışmalara dayanarak, bireyselleşme olarak bahsettiği dönüşüm yolculuğunun bütün bütün dinlerin mistik kalbi olduğuna inandı. Kendini ve aynı zamanda ilahi olanı tanıdığın bir yolculuk. Freud’un nesnelci dünya görüşünün aksine, özellikle bireysel insan yaşamını evrenle bir bütün olarak bir tuttuğundan Jung’un panteizm’i, onu, ruhsal deneyimin tam oluşumuz için gerekli olduğuna inanmaya yönlendirmiş olabilir. Jung’un din üzerine fikirleri, Freud’un dindeki şüpheciliğine eşit güçte karşılık vermiştir. Bireyselleşmeye giden bir yol olarak din üzerine fikirleri, ayrıca eleştirilmelerine rağmen oldukça popüler olmuştur ve hala din psikolojisi üzerine modern ders kitaplarında yer bulmaktadır.

Popüler psikometre aracı Myres-Briggs Kişilik Göstergesi(MBTI) ve sosyonik kavramları, Jung’un psikolojik türler teorisinden geliştirilmiştir. Jung, insan ruhunu “doğuştan dindar” olarak gördü ve bu dindarlığı araştırmalarının odak noktası yaptı. Rüya analizi ve sembolizma üzerine katkılarıyla en çok bilinen çağdaş yazarlardan biridir.

 

Kitaplar

Psikoloji ve Din

Anılar, Düşler, Düşünceler

Dört Arketipler

İnsan Ruhuna Yöneliş

İnsan ve Sembolleri

Kırmızı Kitap

Keşfedilmemiş Benlik

 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung

  

Bilgi Paylaştıkca Çogalır...

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[+] kaskus emoticons nartzco

İfade eklemek için tıklayınız.

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette